Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Aankondiging verlenging van registratie (herregistratie)

Aan de instandhouders van in het Nederlands Rassenregister (NRR) geregistreerde rassen.

In deze brief leest u alle belangrijke informatie over de herregistratie. Dit is een wettelijke taak die de Raad voor plantenrassen in 2022 actief gaat uitvoeren. Het doel van herregistratie en wat er nodig is voor de zorgvuldige uitvoering ervan wordt hieronder stap voor stap beschreven.

In het aanvragersoverleg van de Raad voor plantenrassen  van 13 november 2019 is aangekondigd dat de Raad rassen van groente- en landbouwgewassen, waarvan de registratie/ toelating door verloop van 10 jaar afloopt, gaat herregistreren. Zodoende kan de handelspositie van deze rassen nogmaals met een termijn van 10 jaar verlengd worden. De Raad gaat deze wettelijke taak met ingang van 1 januari 2022 actief uitvoeren.

Doel van de herregistratie

Een reguliere registratie loopt af na 10 jaar. Het  is een wettelijke taak van de Raad om instandhouders de gelegenheid te geven hun rassen te herregistreren. Hierdoor ontstaat een rassenregister waarin enkel actuele gegevens omtrent beschikbaar teeltmateriaal van rassen en hun instandhouders worden vermeld.

In het huidige Nederlands Rassen register is niet alle informatie up to date, bijvoorbeeld omdat een deel van de rassen niet meer bestaat of het bedrijf dat als instandhouder vermeld staat, niet meer bestaat. Herregistratie leidt dus tot een opgeschoond NRR.

Herregistratie: alleen als het ras in stand wordt gehouden

Een ras komt alleen in aanmerking voor herregistratie als het “in stand wordt gehouden”. Dit houdt in dat het ras nog steeds moet voldoen aan de voorwaarden inzake onderscheidbaarheid,  uniformiteit en bestendigheid (DUS), zoals vastgelegd in het DUS onderzoek. Op grond van door de Raad ingewonnen informatie en inlichtingen moet de instandhouding van het ras voldoende zijn gewaarborgd, waarmee verzekerd is dat het ras aan zijn identiteit en beschrijving blijft voldoen. Deze informatie zal in verreweg de meeste gevallen voorhanden zijn bij de keuringsinstellingen NAK en Naktuinbouw.

Aanvragersoverleg 2019

Tijdens het overleg van de Raad van 13 november 2019 hebben de instandhouders de wens uitgesproken dat de Raad in een document aangeeft van welke van hun rassen de registratietermijn dreigt te verlopen. In de bijlage vindt u een overzicht waarop de rassen vermeld staan waarvan u instandhouder bent en waarvan de registratietermijn dreigt te verstrijken.

Aanvang herregistratie met rassen die in 2013 zijn geregistreerd in het NRR

De rassen die in 2013 zijn geregistreerd, komen – ongeacht de exacte datum van registratie in 2013 - het eerst in aanmerking voor verlenging van de registratie. Voor alle in 2013 geregistreerde rassen nemen we 31 december 2013 als uitgangspunt voor herregistratie. De  registratie van deze rassen loopt dan af na 10 jaar op 31 december 2023. Indien verlenging van de registratie gewenst is moeten deze rassen uiterlijk 2 jaar voor het aflopen van de registratietermijn worden aangemeld voor herregistratie. Dit betekent dat u de aanvraag voor herregistratie uiterlijk  31 december 2021 indient

Oppakken oude registraties

Naast de rassen die vanaf 2013 werden geregistreerd, is er sprake van een groot aantal rassen dat voor  2013 werd geregistreerd. Dit zijn de oude registraties, het betreft ca. 5.700 rassen (registraties vanaf 1947 t/m 2012). De planning is om deze oudere registraties in fases  te betrekken in de herregistratie. Op deze wijze worden de kosten en de werkzaamheden verdeeld over een aantal jaren. Zo worden de rassen die zijn geregistreerd in 2013 gecombineerd met de rassen die zijn geregistreerd in 2012.

Ontwikkeling ICT-module

Op dit ogenblik is de Raad bezig met het ontwikkelen van een ICT-module waarmee u zelf digitaal de registratie van uw rassen kunt  aanvragen. Daarnaast zal deze module jaarlijks een overzicht genereren met daarin de rassen die u in stand houdt en waarvan de registratie dreigt te verlopen. De verwachting is dat deze ICT-module in de 2e helft van 2021 beschikbaar is.

Rassen met meer dan één instandhouder

Bij sommige rassen is er sprake van meer dan één instandhouder (de zogeheten x-rassen).

Het betreft doorgaans oude rassen en veel van deze rassen hebben synoniemen. Materiaal van deze rassen mag onder de hoofdnaam of de synoniembenaming door alle instandhouders verhandeld worden. Synoniemen worden niet apart geschrapt uit het NRR. Bij de herregistratie van deze “x-rassen” zal één van de instandhouders het ras voor herregistratie moeten aanmelden en de hiermee samenhangende kosten moeten voldoen.

Tenminste één van de instandhouders moet een aanvraag voor herregistratie indien.

De Raad onderzoekt de mogelijkheid  om alle oudere rassen met meerdere instandhouders bij de invoering van het beleid in één keer mee te nemen.

          Indien geen aanvraag voor herregistratie wordt ontvangen

Indien geen aanvraag voor herregistratie wordt ontvangen voor de gestelde deadline  gaat het ras de procedure “te schrappen rassen in” en volgt een publicatie in de Gazette waarin wordt gevraagd of iemand anders de instandhouding van het ras wil overnemen (reactietermijn van  2 maanden).

Indien zich na deze oproep geen nieuwe instandhouder meldt dan wordt het ras geschrapt uit het NRR.

Kosten herregistratie

De kosten voor herregistratie voor een commercieel ras zijn € 215, voor een amateurras is dit € 100 (prijspeil 2020).

 

Definitie amateurrassen: rassen in het kader van biodiversiteit en instandhouding van plantaardige genetische hulpbronnen

In het kader van biodiversiteit en instandhouding worden in de EU Richtlijnen nr. 2008/ 62 (landbouwgewassen) en 2009/ 145 (groentegewassen) instandhoudingsrassen/ landrassen en rassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen genoemd. Deze rassen zijn niet geschikt voor de commerciële productie van gewassen en worden in het vervolg van deze notitie “amateurrassen” genoemd.

Het tarief van € 100 resp. € 215 is een administratief tarief. De gegevens over de inhoudelijke beoordeling van de instandhouding zijn veelal bij de keuringsdiensten bekend en kunnen derhalve kosteloos worden overgenomen. Mocht blijken dat aanvullend onderzoek nodig is voor de beoordeling van de instandhouding zullen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Als herregistratie gewenst is, dient dit bedrag dus één keer in de tien jaar per ras te worden voldaan. Indien er meerdere instandhouders zijn blijft de Raad buiten de vraag wie de aanvraag doet en of- en hoe de instandhouders de aanvraagkosten onderling verrekenen. 

 

Procedure: hoe verder?

U ontvangt deze brief met bijlage ter info, zodat u alvast op de hoogte bent welke rassen van uw bedrijf binnenkort aan de beurt zijn voor her-registratie. Wij verwachten u medio 2021 een brief te sturen met een link naar de module voor her-registratie van uw rassen. Deze module stelt u na medio 2021 in staat om zelf op eenvoudige manier her-registratie aan te vragen. De Raad zal de komende periode gebruiken om deze ICT-module verder te ontwikkelen zodat uw reactie daarin kan worden opgenomen en verwerkt.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u die stellen via
teamsupport@rasraad.nl of c.j.a.groenewoud@raadvoorplantenrassen.nl