Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van  de Raad voor plantenrassen (de Raad). Hierin leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We respecteren uw privacy en maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We zorgen dat we persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk behandelen.

We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

De Raad voor plantenrassen heeft de heer André van der Voorn benoemd tot functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via deze contactgegevens:

Telefonisch: (071) 33 26 284 (maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur)
E-mail: via het contactformulier op deze website.
Post: Raad voor plantenrassen, postbus 14, 2370 AA, Roelofarendsveen

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Raad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze wettelijke diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • BTW nummer
 • Inloggegevens mijnNaktuinbouw

 

2. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke dienst of functionaliteit u gebruikt) om:

 • uw betaling af te handelen
 • contact met u op te nemen via telefoon of e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • u de mogelijkheid te geven een account aan te maken in mijnNaktuinbouw

 

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  de Raad) tussen zit.

 

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

De Raad (verantwoordelijke) heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Naktuinbouw (verwerker persoonsgegevens). In deze overeenkomst is een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met de gegevens die aan de Raad worden verstrekt gewaarborgd. 

De Raad verkoopt uw gegevens niet aan derden en geeft deze alleen aan derden als dat nodig is voor de behandeling van uw aanvraag of om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting. De Raad blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Indien de Raad uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, doet de Raad dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  de Raad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per e-mail.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Raad wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 De Raad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: teamsupport@rasraad.nl

 

8. Website en portal mijnNaktuinbouw

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk maken van de inhoud van de website en mijnNaktuinbouw. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die komt uit de door de Raad  gegeven of door derden aangeboden informatie. Ook niet voor het niet toegankelijk of niet beschikbaar zijn van deze informatie. Hieronder valt onder meer – maar niet uitsluitend – het inbreuk plegen op kwekers-, octrooi- of auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Raad en mijnNaktuinbouw, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten en beelden liggen bij de Raad  en/of bij diegene van wie  de Raad een licentie heeft. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming van de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, zowel in de vorm van een afdruk als in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij wij hiervoor vooraf toestemming hebben gegeven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site staan wij niet toe, tenzij wij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven.

mijnNaktuinbouw
mijnNaktuinbouw is een extra service voor de bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven. De bewaartermijn van de gegevens, die in deze portal zijn opgenomen, is ten hoogste twee jaren. Daarna tonen wij deze gegevens niet meer en zijn ze ook als hard copy bij  de Raad niet meer opvraagbaar. Voor het rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek geldt dat wij uitsluitend de resultaten van onderzoek weergeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend: de bevoegdheid tot verlenen van kwekersrechten ligt bij de Raad voor plantenrassen.

Login mijnNaktuinbouw
Een gebruiker van mijnNaktuinbouw is verplicht (op verzoek van Naktuinbouw) alle essentiële informatie met betrekking tot de login aan Naktuinbouw te geven. De gebruiker garandeert dat de gegeven informatie volledig en correct is en dat wijzigingen in deze gegevens direct aan Naktuinbouw worden doorgegeven. De gebruiker staat ervoor in dat zijn login uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt ingezet. De verstrekte login is strikt persoonlijk en mag niet zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder aan derden worden overgedragen. De gebruiker is verplicht de login alleen te gebruiken voor het doel waarvoor zij aan de gebruiker is gegeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de logingegevens die door gebruiker worden beheerd.

Cookies die wij gebruiken
De Raad gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Officiële teksten
Op of via deze site krijgt u toegang tot teksten van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, die op het werkterrein van  de Raad betrekking hebben. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten middels de website van  de Raad geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet en/of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen de door de Overheid (waaronder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gepubliceerde nationale regelgeving in Staatsblad of Staatscourant heeft een officieel karakter Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.