Beleid herregistratie rassen van groente- en landbouwgewassen


Met deze notitie wordt het beleid van de Raad voor plantenrassen v.w.b. de invoering van de herregistratie van rassen van landbouw- en groentegewassen uiteengezet.

1. Huidige feitelijke situatie m.b.t. NRR


Er stonden op 17 juli 2019 9.905 rassen van landbouw- en groentegewassen in het NRR geregistreerd. De rassen zijn geregistreerd vanaf 1947 tot heden. Een aanzienlijk deel van deze rassen bestaat niet meer. Ook komt het voor dat het betreffende bedrijf dat het ras in stand houdt niet meer bestaat. Oorzaak van deze vervuiling in het NRR ligt erin dat er voor bedrijven/ instandhouders geen enkele reden was om mutaties door te geven aan de Raad.

De Raad gaat vanaf 2020 de instandhouders van plantenrassen verzoeken om hun ras – na afloop van de wettelijke registratietermijn van 10 jaar – opnieuw te registreren. Op deze wijze worden de instandhouders gedwongen om eens in de 10 jaar stil te staan bij de vraag of zij de registratie van het betreffende ras in het NRR willen handhaven of niet. Bijkomend voordeel is dat hierdoor een schoon rassenregister ontstaat waarin enkel actuele gegevens omtrent rassen en hun instandhouders worden vermeld. 

Hiermee gaat de Raad zijn wettelijke plicht om plantenrassen te herregistreren uitvoeren. 
 

Doel van de herregistratie
Teeltmateriaal van landbouw- en groentegewassen neemt een belangrijke plaats in binnen land- en tuinbouw. Uit oogpunt van commercieel- en algemeen belang dient het overzicht van beschikbaar teeltmateriaal regelmatig geactualiseerd te worden.

 

2. Wettelijk kader


Artikel 12 Verkeersrichtlijn Landbouw- en Groentegewassen


1. De toelating van een ras geldt tot aan het einde van het tiende kalenderjaar na de toelating.

2. De toelating van een ras kan telkens voor een bepaalde termijn worden verlengd, wanneer dit gerechtvaardigd is op grond van het belang van de handhaving van de teelt ervan of op grond van het belang van de instandhouding van de plantaardige genetische hulpbronnen, en voorzover het ras nog steeds voldoet aan de voorwaarden inzake onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid, of aan de in het kader van artikel 20, leden 2 en 3, vastgestelde criteria. Behalve in het geval van plantaardige genetische hulpbronnen in de zin van artikel 20, worden aanvragen tot verlenging uiterlijk twee jaar voor het verstrijken van de toelating ingediend.

3. De duur van een toelating moet voorlopig verlengd worden tot er een beslissing is genomen ten aanzien van de aanvraag tot verlenging.

 

3. Vertaling wettelijk kader naar de praktijk 

a) Inhoudelijk vereiste: instandhouding van een ras
Een ras komt alleen in aanmerking voor herregistratie als het in stand wordt gehouden, zie hiervoor artikel 12, tweede lid. Dit houdt in dat het ras nog steeds moet voldoen aan de voorwaarden inzake onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid. Deze informatie zal in verreweg de meeste gevallen voorhanden zijn bij de keuringsinstellingen NAK en Naktuinbouw. Voor rassen die in het NRR zijn geregistreerd en die in het buitenland in stand worden gehouden, moet de Raad zelf de informatie over instandhoudingen inwinnen bij de bevoegde buitenlandse autoriteiten. Reden hiervoor is dat m.b.t. de instandhouding van deze rassen geen informatie voorhanden is bij de NAK of Naktuinbouw. Voor deze rassen moet wellicht een vergelijkende opplant plaatsvinden. 

b) Procedureel: tijdstip indienen aanvraag voor herregistratie
Een aanvraag voor het indienen van een registratie moet worden gedaan uiterlijk 2 jaar voor het aflopen van de registratietermijn. Voor het aflopen van de registratie wordt in alle gevallen aangehouden de 31ste december van het betreffende kalenderjaar, ongeacht of het ras is geregistreerd in januari of december van het betreffende jaar. De registratie loopt pas af na verloop van het gehele tiende jaar. 
 

Voorbeeld: de registratie van een ras dat is geregistreerd in januari 2012 loopt af op 31 december 2022 (tien jaar en elf maanden na registratie). Hetzelfde geldt voor een ras dat is geregistreerd in december 2012. Ook hiervan verloopt de registratie op 31 december 2022 (10 jaar na registratie). Voor alle rassen die in een jaar zijn geregistreerd wordt dus enkel gekeken naar de 31ste december van dat jaar, tien jaar hierna verloopt de registratie voor alle rassen die in het betreffende jaar zijn geregistreerd. Voordeel van deze werkwijze is dat het tijdstip van aanmelden t.b.v. herregistratie overzichtelijk is voor zowel de instandhouder als de Raad. 
Werkwijze van de Raad
Aan het einde van ieder jaar (in oktober) worden de instandhouders eraan herinnerd dat zij hun rassen - die 8 jaar eerde in het NRR zijn opgenomen - moeten aanmelden voor verlenging van de registratie (herregistratie). Omdat de Raad pas met ingang van 2020 begint met de verplichting van herregistratie betekent dit dat de instandhouders in de Gazette van de Raad van oktober 2020 worden geïnformeerd dat een aanvraag voor herregistratie uiterlijk op 31 december 2020 moet worden ingediend voor rassen waarvan de registratie afloopt op 31 december 2022 (2 jaar voor het verstrijken van de registratietermijn van 10 jaar). Het gaat dan om rassen die (op enig moment) in het jaar 2012 zijn geregistreerd.   
In de publicatie zal worden verwoord dat iedere instandhouder het recht heeft om een aanvraag voor herregistratie van het ras in te dienen bij de Raad. Het is zaak dat één van de instandhouders de aanvraag doet. De registratie geldt t.a.v. alle op dat moment in het NRR geregistreerde instandhouders. De Raad blijft buiten de vraag of- en hoe de instandhouders de aanvraagkosten onderling verrekenen.  

4. Tweetal werkstromen herregistraties
Ten aanzien van de herregistraties worden op basis van het huidige NRR 2 werkstromen herkend:
a) de rassen die vanaf 2012 zijn geregistreerd en die als gevolg daarvan m.i.v. 2020 voor
herregistratie in aanmerking komen. De rassen die vanaf 2012 zijn geregistreerd vormen de reguliere herregistratie-flow. “Regulier” omdat deze rassen vanaf 2020 gewoon mee kunnen in het lopende beleid. 

b) de rassen die eerder dan 2012 zijn geregistreerd in het NRR. Dit zijn de oude registraties, het 
betreft 5.619 rassen (registraties vanaf 1947 t/m 2011). Deze registraties worden aangeduid als “oud” omdat deze nog steeds in het NRR staan terwijl de registratie strikt genomen door verloop van de 10 jaar termijn is vervallen (dan wel hadden moeten worden aangemeld voor herregistratie).

Voorstel: combineren reguliere registraties met oude registraties

Voorgesteld wordt om de herregistratie van de onder b genoemde rassen (oude registraties) te verdelen over 10 jaren. Herregistratie van de oude registraties (1947 t/m 2011) wordt dan telkens gecombineerd met het jaar van de reguliere/ actuele registratie (onder a). Bij ieder jaar van de reguliere/ actuele registraties wordt telkens het meest recente jaar (of jaren) van de oudere registraties betrokken. Voorbeeld: bij de aanvragen uit 2012 worden tevens betrokken de rassen uit het meest recente jaar van de “oude” registraties, in dit voorbeeld rassen uit 2011. Zie onderstaande tabel.

Voor deze systematiek is gekozen omdat een actueel overzicht van de meest recent geregistreerde rassen (bijv. uit 2011) meer gewenst is dan het overzicht van de oudere registraties (bijv. uit 1947).  Ander argument voor dit systeem is om de workflow van de herregistraties te verdelen over meerdere jaren. 

Dit geeft het volgende schema5. Werkwijze herregistratie in de praktijk, implementatie en tarief
 

Systematiek
De eerste verantwoordelijkheid voor een correcte (her)registratie van een ras ligt bij de instandhouder zelf. De Raad en Naktuinbouw kunnen hierin slechts ondersteunend optreden. De instandhouder moet dan ook zelf in gaten houden wanneer bestaande registraties dreigen te verlopen en wanneer rassen moeten worden aangemeld voor herregistratie. 
Om instandhouders hierin te ondersteunen wordt het op eenvoudige wijze mogelijk voor een instandhouder om zijn eigen rassen te selecteren uit de database van het NRR. Ook worden instandhouders ieder jaar in de Gazette van oktober herinnerd aan de herregistratie voor rassen die in het betreffende jaar moeten worden aangemeld. 

Meerdere instandhouders
In het geval een ras meerdere instandhouders heeft dan zal de herregistratie door één van hen tijdig moeten worden aangevraagd. Wellicht willen zij een gezamenlijke aanmelding doen om de kosten te delen. 

Vervallen registratie 
Wanneer geen van de instandhouders een aanvraag doet voor herregistratie dan vervalt de inschrijving van het ras in het NRR na verloop van de registratietermijn 

Tarief herregistratie (aanvraagtarief en inhoudelijk onderzoek)
Op basis van de ZPW 2005 is er sprake van een kostendekkend stelsel in Nederland en worden de kosten voor herregistratie betaald door de aanvrager. Evenals het aanvraagtarief voor toelating van een ras, wordt aan de aanvrager voor herregistratie verzocht om het tarief vooraf te voldoen. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen dan wordt de aanvraag voor herregistratie niet in behandeling genomen.  

a) Aanvraagtarief herregistratie
Voor de bepaling van het aanvraagtarief (administratieve handelingen) zijn de verschillende 
handelingen in kaart gebracht met daarbij per handeling een schatting van de gemiddelde 
tijdsbesteding en het uurtarief. Het tarief voor 2020 is bepaald op € 215.


b) Tarief inhoudelijke beoordeling instandhouding
Ook moet er een inhoudelijke beoordeling plaatsvinden: voldoet het ras nog steeds aan zijn oorspronkelijke rasbeschrijving? In verreweg de meeste gevallen (ca. 90%) zijn deze gegevens voorhanden bij de keuringsinstellingen Naktuinbouw en NAK in het kader van reguliere keuringen. Deze gegevens kunnen dan kosteloos worden overgenomen, nader onderzoek is niet nodig.