Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Herregistratie

Hier staat alle belangrijke informatie over de herregistratie. Dit is een wettelijke taak die de Raad voor plantenrassen in 2022 actief gaat uitvoeren. Het doel van herregistratie en wat er nodig is voor de zorgvuldige uitvoering ervan wordt hieronder stap voor stap beschreven.

Doel van de herregistratie
In het aanvragersoverleg van de Raad voor plantenrassen van 13 november 2019 is aangekondigd dat de Raad rassen van groente- en landbouwgewassen, waarvan de registratie/ toelating door verloop van 10 jaar afloopt, gaat herregistreren. Zodoende kan de handelspositie van deze rassen nogmaals met een termijn van 10 jaar verlengd worden. In het huidige Nederlands Rassen Register (NRR) is niet alle informatie up to date, bijvoorbeeld omdat een deel van de rassen niet meer bestaat of het bedrijf dat als instandhouder vermeld staat, niet meer bestaat. Hierdoor ontstaat een rassenregister waarin enkel actuele gegevens omtrent beschikbaar teeltmateriaal van rassen en hun instandhouders worden vermeld. Herregistratie leidt dus tot een opgeschoond NRR.
De Raad gaat deze wettelijke taak met ingang van 1 januari 2022 actief uitvoeren.

Herregistratie: alleen als het ras in stand wordt gehouden
Een ras komt alleen in aanmerking voor herregistratie als het “in stand wordt gehouden”. Dit houdt in dat het ras nog steeds moet voldoen aan de voorwaarden inzake onderscheidbaarheid,  uniformiteit en bestendigheid (DUS), zoals vastgelegd in het DUS onderzoek. Op grond van door de Raad ingewonnen informatie en inlichtingen moet de instandhouding van het ras voldoende zijn gewaarborgd, waarmee verzekerd is dat het ras aan zijn identiteit en beschrijving blijft voldoen. Deze informatie zal in verreweg de meeste gevallen voorhanden zijn bij de keuringsinstellingen NAK en Naktuinbouw.

Aanvragersoverleg 2019
Tijdens het overleg van de Raad van 13 november 2019 hebben de instandhouders de wens uitgesproken dat de Raad in een document aangeeft van welke van hun rassen de registratietermijn dreigt te verlopen. Elk jaar ontvangt de instandhouder een brief met een overzicht van rassen die in aanmerking komen voor herregistratie.

Procedure herregistratie
Er is een module ontwikkeld waarmee u zelf digitaal de herregistratie van uw rassen kunt aanvragen.
Deze module is te raadplegen via mijnNaktuinbouw. Als u hier nog geen login voor heeft, kunt u deze aanvragen.
Elk jaar wordt er een overzicht gegenereerd met daarin de rassen die u in stand houdt en waarvan de registratie dreigt te verlopen. Hierbij wordt een uiterste datum genoemd dat de herregistratie ingediend moet zijn. 

Rassen met meer dan één instandhouder

Bij sommige rassen is er sprake van meer dan één instandhouder (de zogeheten X-rassen).
Het betreft doorgaans oude rassen en veel van deze rassen hebben synoniemen. Materiaal van deze rassen mag onder de hoofdnaam of de synoniembenaming door alle instandhouders verhandeld worden. Synoniemen worden niet apart geschrapt uit het NRR. Bij de herregistratie van deze
“X-rassen” zal één van de instandhouders het ras voor herregistratie moeten aanmelden en de hiermee samenhangende kosten moeten voldoen.

Tenminste één van de instandhouders moet een aanvraag voor herregistratie indien.
In de module is zichtbaar of er meerdere instandhouders zijn. Indien u ziet dat één van de rassen waarvan u (mede) instandhouder bent, ook door een ander in stand gehouden wordt, dan kun u in overleg treden wie het ras aanmeldt voor herregistratie. Op deze wijze kunt u de kosten verdelen.

Indien geen aanvraag voor herregistratie wordt ontvangen
Indien geen aanvraag voor herregistratie wordt ontvangen voor de gestelde deadline gaat het ras de procedure “te schrappen rassen in” en volgt een publicatie in de Gazette waarin wordt gevraagd of iemand anders de instandhouding van het ras wil overnemen (reactietermijn van  2 maanden).
Indien zich na deze oproep geen nieuwe instandhouder meldt dan wordt het ras geschrapt uit het NRR.

Definitie amateurrassen: rassen in het kader van biodiversiteit en instandhouding van plantaardige genetische hulpbronnen

In het kader van biodiversiteit en instandhouding worden in de EU Richtlijnen nr. 2008/ 62 (landbouwgewassen) en 2009/ 145 (groentegewassen) instandhoudingsrassen/ landrassen en rassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen genoemd. Deze rassen zijn niet geschikt voor de commerciële productie van gewassen en worden in het vervolg van deze notitie “amateurrassen” genoemd.