Procedure bosbouwopstanden

1 van de taken van de Raad voor plantenrassen is het toelaten van rassen en opstanden van bosbouwkundig teeltmateriaal. Leidend hiervoor is de EU-bosbouwrichtlijn (1999/105/EEG).

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen via een aanmeldingsformulier worden ingediend bij het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN). Een aanvraag kan regulier of versneld via een zg. QuickScan.

Minimum eisen voor toelating

Er gelden minimum eisen voor toelating per categorie. De 4 categorieën van uitgangsmateriaal zijn:

  • Van bekende origine (SI) - autochtone zaadbron of opstand
  • Geselecteerd (S) - volgens EU-normen op populatieniveau op uiterlijk geselecteerd
  • Gekeurd (Q) - van zaadgaarden of klonen individueel op uiterlijk geselecteerd
  • Getoetst (T) - meerwaarde bewezen na extra toetsing via CGO- onderzoek

De eisen staan vermeld op deze webpagina van de rassenlijst bomen.

Meer informatie over de categorieën is te vinden op deze webpagina van de rassenlijst bomen.

Richtlijnsoorten en niet-richtlijnsoorten

In de rassenlijst bomen worden onderscheiden:
1. Richtlijnsoorten
Dit zijn soorten die onder de EU-bosbouwrichtlijn vallen. Registratie en toelating is verplicht.

2. Niet-richtlijnsoorten
Dit zijn soorten die niet onder de EU-bosbouwrichtlijn vallen. Registratie en toelating is niet verplicht, maar het materiaal kan wel gecertificeerd worden net als bij richtlijnsoorten.

Een tabel met richtlijnsoorten en niet-richtlijnsoorten is te vinden op de rassenlijst bomen.

Klimaatverandering en schaarste van eigen materiaal zijn uitdagingen waarmee de bosbouwsector en de Raad worden geconfronteerd. Het rapport Planten voor de toekomst geeft daarbij handvatten voor oplossingen.

Toelating van een opstand

  • De opstand wordt door CGN beoordeeld op uiterlijke kwaliteit. Hiervan wordt een rapport gemaakt. Dit rapport wordt door de onafhankelijke Adviescommissie Rassenlijst Bomen beoordeeld en overgenomen indien akkoord. 
  • Als het om een opstand van een richtlijnsoort gaat dan moet dit rapport nog officieel goedgekeurd worden door de Raad voor plantenrassen.
  • Voor niet-richtlijngewassen is het advies van de Adviescommissie Rassenlijst Bomen voldoende.
  • De aanmelder wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst.
  • Toegelaten opstanden worden gepubliceerd in de rassenlijst bomen.
  • De inhoud van de rassenlijst bomen wordt jaarlijks doorgegeven aan de EU voor opname in de gemeenschappelijke EU-database van toegelaten bosbouwkundig uitgangsmateriaal: FOREMATIS.

Kwekersrecht

Voor rassen kan eventueel ook een kwekersrechtelijke bescherming worden aangevraagd. Het ras moet dan onder andere voldoen aan de zg. DUS-criteria.  Een aanvraag voor Nederlands kwekersrecht kan worden ingediend bij de Raad voor plantenrassen. Meer informatie over het DUS-onderzoek kunt u vinden op de website van Naktuinbouw. Voor de reguliere bosbouwopstanden is dit echter niet relevant.