13 augustus 2020

Aanvragersoverleg najaar 2020 en stand van zaken invoering herregistratie

Vorig jaar was er een aanvragersoverleg voor iedereen die nationale toelating en/of kwekersrecht aanvraagt bij de Raad voor plantenrassen.
Dit overleg gaat in het najaar van 2020 niet door. De belangrijkste reden is -  naast Corona - dat twee belangrijke agendapunten voor dit overleg vervallen.

Het betreft:

1. Voortgang van het project “Beleidslijn minimum rasafstanden tulp”
In verband met Covid-19 konden er in 2020 onvoldoende waarnemingen worden gedaan in de tulpenproeven voor dit project. Het met elkaar doen van waarnemingen op korte afstand was (en is) niet verantwoord. Daarom is dit project in 2020 niet opgestart. Als de omstandigheden het toelaten zal dit project worden opgestart in 2021.

2. Invoering van het beleid herregistratie
Dit is niet van toepassing voor siergewassen. Dit onderwerp is ter sprake gekomen in het aanvragersoverleg van november 2019. Tijdens dit overleg zijn door u enkele suggesties gedaan die inmiddels zijn verwerkt en tot aanpassing hebben geleid in de uitvoering van het herregistratiebeleid.

a) Tijdens dit overleg werd door de sector de wens geuit om vooraf door de Raad voor plantenrassen te worden geïnformeerd over de rassen waarvan de instandhouding dreigt af te lopen en die (desgewenst) kunnen worden aangemeld voor herregistratie. Het voornemen is om in september van elk jaar iedere instandhouder van in het Nederlands Rassenregister opgenomen rassen hierover per digitale brief te informeren. Om de benodigde gegevens voor die brieven automatisch te kunnen genereren en de gegevens rond herregistratie op een goede manier te kunnen verwerken, is een nieuwe ICT-module noodzakelijk. Het ontwerpen en ontwikkelen hiervan kost tijd, daarom zal deze brief pas voor het eerst geautomatiseerd worden verstuurd in september 2021 voor rassen waarvan de toelatingstermijn eindigt in 2024.  

b) Ook werd de vraag gesteld of het mogelijk was om tot een gereduceerd tarief te komen voor de “amateursector” (landrassen en rassen die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en (groente) rassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden) omdat deze sector meer dan gemiddeld wordt geraakt door de invoering van de herregistratie. Hiervoor is inmiddels met behulp van LNV een oplossing gevonden.

Aanvang herregistratie
Aan het eind van 2021 ontvangen de instandhouders van rassen die in het Nederlands Rassenregister zijn vermeld een brief met daarin alle rassen die in 2024 voor herregistratie in aanmerking komen.
Het gaat hierbij om de rassen die in 2013 zijn geregistreerd en waarvan de registratie verloopt op 1 januari 2024 (10 jaar later). Deze moeten uiterlijk 2 jaar voor het verloop van de registratie worden aangemeld voor herregistratie, dus uiterlijk 1 januari 2022.
Hierbij doet de Raad een oproep aan instandhouders met rassen in het Nederlands Rassenregister om - gelet op de aanstaande van kracht wordende plicht tot herregistratie - het eigen assortiment goed te screenen en rassen die niet meer actief zijn respectievelijk niet meer in stand gehouden worden 'preventief' al van de lijst af te halen.

Over het onderwerp herregistratie vindt voortdurend afstemming plaats met Plantum.
Gedurende het jaar 2021 houd ik u op de hoogte van de voortgang en de planning.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht?
Neemt u dan s.v.p. contact op via c.j.a.groenewoud@raadvoorplantenrassen.nl of teamsupport@rasraad.nl 

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina